מבוא

מדריך זה מציג את עיקרי הזכויות והחובות הבסיסיות של עובדים זרים בענף הסיעוד בישראל.

תנאי העבודה המפורטים במדריך זה הינם תנאי מינימום. ככלל, עובד זר בישראל זכאי לתנאי עבודה זהים לתנאי העובד להם זכאי העובד הישראלי.

המדריך, על כל סעיפיו, משקף את המצב החוקי במדינת ישראל, נכון לחודש אפריל 2022.

הסכומים הנקובים עשויים להתעדכן מעת לעת.

רק מעסיקים שיש ברשותם היתר העסקה תקפים מרשות האוכלוסין וההגירה, במשרד הפנים, רשאים להעסיק עובדים זרים, ורק עובדים זרים בעלי רישיונות שהייה ועבודה תקפים (אשרת עבודה או ויזה מסוג ב/1) לענף הסיעוד, כפי שנקבע על ידי רשות האוכלוסין, רשאים להיות מועסקים אצל מעסיקים מורשים אלה.

עובדים זרים בסיעוד אינם רשאים לעבוד אצל מעסיק אחר, אף לא במהלך הפסקות מהעבודה, בחגים, בימי מנוחה השבועית או לאחר שעות העבודה הרגילות.

עובד זר שימצא עובד אצל מעסיק אחר מלבד המעסיק הרשום הנוכחי שלו, צפוי להרחקה מהארץ.

 

עובד זר, שהגיע לישראל לצורך עבודה בענף הסיעוד בבית המטופל, אינו רשאי לעבוד בבית מטופל אחר פרט למטופל שבהיתרו העובד רשום.

כמו כן, לא יורשה לעבור לעבוד בענף אחר, שאינו ענף הסיעוד (כפי שרשום במדבקת ויזת העבודה בדרכונו).

 

בשל העובדה שמדובר במטופלים במצב סיעודי, כל יציאת העובד מהבית תיעשה אך ורק בתיאום מראש ובאישור בני משפחתו של המטופל. על פי חוק אין להשאיר מטופל סיעודי בגפו!