חוזה העסקה

תוכן עניינים

המטופל/המעסיק והעובד חייבים לחתום על חוזה עבודה ביניהם.
על החוזה להיות כתוב הן בשפה העברית והן בשפה אותה מבין העובד ולכלול את המידע הבא:
זהות המטופל/המעסיק והעובד, תנאי העסקה, תיאור העבודה, תנאי שכר ומרכיביו, מועד תשלום, פירוט ניכויים, פירוט תנאים סוציאליים.
ציון היום בשבוע המהווה יום מנוחה השבועי לעובד.
ציון שמות 9 ימי חג שנבחרו מתוך רשימת חגי ארצו של העובד או מתוך חגי ישראל, בהם זכאי העובד למנוחה.
זכאות לימי חופשה שנתית, זכאות לימי מחלה ופרטים על ביטוח בריאות.

קישור לנוסח חוזה העסקה סטנדרטי כולל נספחים – אתר רשות האוכלוסין וההגירה

מגורים הולמים

המעסיק חייב לספק לעובד מגורים הולמים* במשך כל תקופת העסקתו של העובד, ובמשך תקופה של 7 ימים לפחות לאחר סיום ההעסקה.
כמגורים הולמים יחשב שטח לינה בן 4 מ"ר לפחות, מיטה וארון, תאורה, חימום וקירור.
על פי חוק העובד חייב להתגורר בביתו של המטופל/המעסיק במהלך שבוע העבודה הרגיל.
ככלל, על פי חוק, הסדרי "מגורי חוץ" או העסקה חלקית, אסורים.

ביטוח בריאות [1]

המעסיק חייב להסדיר ולשלם עבור ביטוח בריאות לעובד, למשך כל תקופת עבודתו.
המעסיק רשאי לנכות משכר העובד מחצית מעלות ביטוח הבריאות ועד לתקרה של 154.29 ₪ (הנמוך מבין השניים).
עם הפסקת העבודה אצל מטופל/מעסיק מסוים, רצוי שתשמר הפוליסה באותה חברת ביטוח, כדי שלא יאבד העובד את זכויות.
אם בסיום העסקה בוטל ביטוח הבריאות של העובד, והעובד פונה תוך 30 יום לחברת הביטוח ומבקש להמשיך את הביטוח על חשבונו, החברה חייבת להסכים לכך.
כאשר העובד מתחיל העסקה אצל מטופל/מעסיק חדש, עליו לבקש להישאר באותה חברת ביטוח על מנת לשמור על הפוליסה שברשותו.

ביטוח לאומי

חלה חובה על המטופל לפתוח תיק עובד משק בית על שם המטופל.

לפני אוגוסט 2022 בעלי היתר להעסקת עובד זר בסיעוד היו פטורים מתשלום דמי ביטוח…

שימו לבהחל מאוגוסט 2022 בוטל הפטור.[2]


קישור להוראות – באתר ביטוח לאומי

  1. על כל מעסיק לפתוח בביטוח הלאומי תיק מעסיק עובד במשק בית, ולעדכן את פרטי העובד הזר, השכר שמשולם לו ועוד.
    חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה), אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.
  2. לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

לבירורים תוכל לפנות למוקד הסיעוד 2637 *או למוקד הטלפוני 6050 *או למרכז המידע והתמיכה לאזרחים ותיקים ובני משפחתם 9696*.* מגורים הולמים
[1] ביטוח בריאות – קישור למידע מאתר כל זכות
[2] דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד זר סיעוד – קישור למידע מאתר כל זכות