תוכן עניינים

זכויות וחובות
בלשכה הפרטית להבאה תיווך והשמת עובד זר
(תאגיד)

הליך העסקת עובד זר בסיעוד מתנהל מול לשכה פרטית להבאה, תיווך והשמת עובדים זרים (תאגיד). 
הביטוח הלאומי מאפשר לזכאי לגמלת סיעוד, לבחור בין העסקה ישירה (גמלה בכסף) לבין העסקה במקביל עם חברת סיעוד (ספק שירותים בטעם הביטוח הלאומי).
הבחירה בין שתי האפשרויות נתונה להחלטת הסיעודי/בן משפחה מטפל בלבד! 
בכל אחת משתי האפשרויות חובה להיות רשומים בתאגיד בעת העסקת עובד זר.

 • כל מטופל סיעודי המעסיק עובד זר, חייב להיות רשום בלשכה פרטית (תאגיד) בעלת רישיון.
 • עובדים זרים וכן מעסיקים רשאים לעבור מלשכה ללשכה אחרת, ולא תחול מגבלה על המעבר.
 • חובת הרישום בתאגיד מתקיימת אף אם איתור העובד הזר / המטפל, התבצע ע"י המטופל או מי מטעמו.

קישור לרשימת הלשכות המורשות באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

לפניות בנושא ניתן לפנות באופן מקוון: https://govforms.gov.il/mw/forms/contactsiud@piba.gov.il


העסקה במקביל עם חברת סיעוד נתונה להחלטתו של המטופל הסיעודי, הרשאי לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ישירות מהביטוח הלאומי.

חברת סיעוד הינה ספק שירותי טיפול אישי בבית מטעם הביטוח הלאומי ואינה רשאית לתווך עובדים זרים. 

התאגיד (לשכה פרטית)  הינו חברה המורשת לעסוק בהבאה, תיווך, השמה וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד.

על פי נוהל לשכות פרטיות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים, בענף הסיעוד מס 9.2.0001 :

 • חלה חובת הפרדה בין פעילות לשכה פרטית (התאגיד) ותשתיותיה, לבין גופים אחרים: חברת סיעוד (הנותנת שירותי סיעוד בעבור הביטוח הלאומי). (סעיף 5.1.3.2 ו-6.6).
 • על כל לשכה לוודא שהיא מופרדת מגופים אחרים באופן פיזי (משרדים שונים, חדרים נפרדים וכניסה נפרדת), תקשורת (קווי טלפון שונים), כוח אדם (חל איסור על העסקה משותפת של עובדים סוציאליים, וכן איסור על ניהול משותף).

חובת הפרדה

 • נועדה למנוע מצב של ניגוד עניינים או טשטוש תפקידים בין הלשכה הפרטית (התאגיד) לבין חברת הסיעוד, בכל הנוגע לתחומי פעילותם.
 • התניית מתן שירות ע"י התאגיד, בהעסקה במקביל עם חברת סיעוד, מהווה הפרת נוהל ורישיון הפעלת הלשכה. 
 • יש לשמור את מכתב ההשמה, המהווה אישור שהעובד ומעסיקו נרשמו בלשכה מורשית.

תשלומים ללשכה / תאגיד

בעבור תיווך והשמת עובד רשאית הלשכה לגבות סכום חד פעמי מהמעסיק, שלא יעלה על סך 2,000 ₪ כולל מע"מ, וזאת ללא קשר לאופן ההיכרות הראשוני בין המטופל לעובד, וגם אם העובד הגיע למטופל שלא באמצעות הלשכה הפרטית, ולא תוכל לגבות מהמעסיק תשלום נוסף מעבר לתשלום החודשי, במשך שנה מיום ההשמה, וזאת גם אם השימה אצלו עובדים אחרים במהלך אותה תקופה. (סעיף 6.4.2 בנוהל)

 

במידה ותקופת עבודתו של עובד זר, שהושם אצל מטופל על ידי הלשכה, נמשכה פחות משנה, והפסקת עבודת העובד הזר לא נבעה מפטירת המטופל או מעבר המטופל לבית אבות, והלשכה לא השימה אצל המטופל עובד זר חילופי לשביעות רצונו, תשיב הלשכה למטופל החזר יחסי (מתוך הסכום של עד 2,000 ₪ ששולם על ידי המטופל בהתאם לסעיף הקודם) בהתאם למספר החודשים שנותרו עד לתום 12 חודשים מתאריך ההשמה. (סעיף 6.4.3 בנוהל)

בעבור השירותים השוטפים, רשאית הלשכה לגבות סכום חודשי של עד 70 ₪ כולל מע"מ.
גבית התשלום באופן שאינו חודשי תעשה רק בהסכמתו הכתובה של המטופל ו/או בן משפחתו.

תפקידי הלשכה / תאגיד

הן בעת גיוס עובד מחו"ל והן בעת גיוס מהמאגר בארץ (סעיף 6.3 בנוהל)

תיווך עובד זר למטופל סיעודי

גיוס עובד חדש מחו"ל

גיוס עובד זר למטופל סיעודי יעשה אך ורק באמצעות התאגיד.
תנאי מקדמי להבאת עובד מחו"ל, על הלשכה להציג:

הוכחת היעדר רישום פלילי או רקע פלילי בחו"ל.
אישור רפואי המעיד על כך שעובד אינו נשא של אחת המחלות הבאות או חולה בה: שחפת, דלקת כבד, עגבת, זיבה, איידס.
הכשרת העובד תתבצע בארץ המוצא.
הוכחת הכשרה בתעודה רשמית מאושרת ממשרד ממשלתי רלוונטי של מדינת המוצא, לפיה העובד עבר הכשרה לסיעוד במוסד מוכר בארץ המוצא.
 בעת הזמנת עובד מקצועי (אחות, רופא) – נדרשת תעודה רשמית המעידה כי העובד סיים לימודים מקצועיים + המלצות ממקום העבודה בארץ המוצא.

חוזה עבודהמתורגם לשפה אותה מבין העובד הזר, בתוספת עותק באנגלית או עברית, החתום הן על ידי המטופל והן על ידי העובד הזר, וחתום אף בחתימת עורך דין ישראלי המאשר כי החוזה תואם את חוקי מדינת ישראל ונהלי הרשות. להרחבה מומלץ לעיין בנוהל העסקת עובד זר בסיעוד מס 5.3.0002 סעיף ד'.

גיוס עובד קבוע ממאגר העובדים בארץ

חל איסור על לשכה פרטית לתווך או ליזום ביודעין, תיווך למעסיק חדש של עובד זר בענף הסיעוד (להעסקה קבועה), בחלוף 51 חודשים (4 שנים ו-3 חודשים) מיום כניסתו לישראל. תיווך כאמור מהווה הפרה חמורה של תנאי ההיתר שבידי הלשכה.

גיוס מחליף ממאגר העובדים בארץ, לעובד הקבוע בעת חופשה שנתית

הלשכה רשאית לתווך עובד זר לסיעוד, שסיים 51 חודשי עבודה, רק לצורך החלפת עובד זר לסיעוד אחר, אשר יוצא מישראל לחופשה באינטר-ויזה, בהתאם להוראות נוהל מספר 5.3.0004 בעניין "נוהל התרת העסקה קצרת מועד של עובדים זרים לסיעוד, השוהים בישראל בין 62-51 חודשים, להחלפה זמנית של עובדים זרים לסיעוד, שיצאו מישראל לחופשה באינטר-ויזה.

ביקורים בבית המטופל ודיווחים

קודם ביצוע ההשמה – ביקור עו"ס

התאגיד ישלח עובד סוציאלי מטעמו לבית המטופל טרם ביצוע השמת עובד, במטרה לאבחן את סוג השירות הנדרש, ותנאי המחייה המוצעים לעובד הסיעודי הזר.
על בסיס מימצאי הביקור, התאגיד יבחר את העובד, תוך עמידה על הכשרתו, יכולותיו והתאמתו לצרכי המעסיק בפרט, ולתחום הסיעוד בכלל, וימסור למעסיק המיועד, פרטים אודות הכשרתו וכישורי העובד, כמו גם את ההיסטוריה התעסוקתית של העובד במהלך שהותו בארץ.

הכשרת עובדים

בעת השמת עובד זר לעבודה אצל מטופל, העובד הסוציאלי של הלשכה יוודא שהעובד הזר קיבל הדרכה לצורך הטיפול במטופל בכלל, ובצרכים המיוחדים של המעסיק אצלו הוא מועסק בפרט.

 • במהלך החודש הראשון לביצוע השמת העובד, הלשכה תעמוד על מיומנויות העובד הזר והכשרתו, ואפשרויות להכשרה פרטנית בבית המטופל, באמצעות העובד הסוציאלי, וכל זאת בשיתוף פעולה עם המעסיק. 
 • ביקור בבית המטופל שנערך עם ההשמה או תוך 7 ימים לאחר ההשמה, לא ייחשב ביקור הממלא אחר הוראות סעיף 3.11 לנוהל, מאחר ולא ניתן לאמוד בפרק זמן קצר זה קליטתו הנאותה של העובד הזר.

ביקורי עו"ס בהמשך ההעסקה

עובד סוציאלי מטעם הלשכה יבקר בבית המטופל לפחות פעם ב-6 חודשים במשך כל תקופת ההעסקה, במטרה:
א. להדריך את העובד בדבר הטיפול בסיעודי.
ב. לפתור בעיות נקודתיות בין העובד למטופל.
ג. להדריך את המטופל/המעסיק בדבר זכויותיו של העובד על פי חוק.
העובד הסוציאלי יבקר בבית המטופל לעיתים תכופות יותר במידת הצורך.
על התאגיד להדריך את העובד הזר בדבר הטיפול במטופל, להדריך את המעסיק בדבר זכויות העובד הזר על פי חוקלפתור בעיות ואי הבנות העולות בתחילת ההעסקה ובמהלכה.

דו"חות סוציאליים

בכל ביקור בבית המטופל, ימלא העובד הסוציאלי דו"ח סיכום ממצאי הביקור בכתב, חתום על ידו, על ידי המטופל ו/או אפוטרופוס ו/או בן משפחתו וכן על ידי העובד הזר, לאישור נוכחותם בעת הביקור.

דיווחים רבעוניים לממונה

התאגיד מחויב להעביר לרשות האוכלוסין וההגירה דיווח רבעוני, חתום על ידי העובד הסוציאלי האחראי על כל מעסיק, בתאריכים 1.1, 1.4, 1.7 ו-1.10 של כל שנה. ביקור בית אשר לא דווח לרשות על גבי טופס הדוחות הרבעוניים בחתימת מנכ"ל הלשכה והעובדת הסוציאלית האחראית, חזקה כי לא בוצע, על כל המשתמע מכך.

דיווח על ממצאים חריגים

התקבלה תלונה בלשכה הפרטית ממטופל סיעודי או בן משפחה, או מעובד זר, או באמצעות הרשות, יפעל התאגיד לבדיקת התלונה, בהנחיית העובד הסוציאלי האחראי, ובמקרים מתאימים תגיע לביקור בבית המטופל, ותטפל בתלונה בהתאם לכל דין. במקרה שבמסגרת הטיפול תגלה הלשכה ממצאים חריגים כאמור לעיל, על הלשכה לדווח למפקחת הארצית על הממצאים ועל הטיפול.

במקרים בהם קיים חשש לנטישה, אלימות, התעללות פיזית ו/או נפשית, שימוש בסמים ו/או אלכוהול, העסקת העובד הזר שלא במתן טיפול סיעודי למטופל, או אירוע חריג, או הפרה חמורה אחרת מצד העובד או המעסיק, העובד הסוציאלי האחראי ומנכ"ל התאגיד מחויבים לדווח בכתב ובאופן מיידי, למפקחת הארצית ברשות האוכלוסין וההגירה.

אין באמור לעיל לגרוע מכל חובה המוטלת על העו"ס או אדם אחר, לדווח לרשויות אכיפה אחרות, בהתאם לסוג האירוע או ההפרה.

  סיוע בבירוקרטיה

סיוע בהסדרת אשרות

הלשכה מחויבת לסייע לעובד בהסדרת והארכת אשרת עבודה (ויזה 1B), והארכת דרכונו האישי של עובד זר, וכן בקשה להסדרת אינטר-ויזה.

סיוע בקבלת היתרים והארכת תוקפם 

א)    הלשכה תסייע למעסיק בהגשת בקשות להיתרי העסקת עובד זר בענף הסיעוד, ולהאריך תוקף ההיתר קיים.

ב) הלשכה תסייע למעסיק בהגשת בקשה להארכת רישיון העובד לעבודה בענף הסיעוד מטעמים הומניטאריים. מה שהעובדים מכנים "ויזה מיוחדת".

סיוע במקרים של הריון, חולי או פטירה של העובד 

במקרים בהם עובד זר זקוק לטיפול רפואי, הלשכה הפרטית מחויבות לסייע לעובד ולמעסיקו בהתנהלות מול נותני השירותים הרפואיים וחברות הביטוח.

במקרים של פטירת העובד, הלשכה תדווח לרשות האוכלוסין וההגירה וכן לשגרירות ארצו של העובד בישראל בהקדם האפשרי, ותסייע בסידורים שלאחר המוות.

פיקוח ודיווח על ביצוע תשלומים  

הלשכה תפקח על העברת תשלומי המעביד לביטוח הרפואי, ותדווח לרשות האוכלוסין וההגירה על כל מקרה של חריגה מהתשלומים (ובכלל זה שכר עבודה) המחויבים ומתנאי ההעסקה.

איתור מעסיקים 

במקרים בהם התפטר או פוטר העובד הזר, הלשכה מחויבת לאתר עבור העובד הזר מקום עבודה חלופי. סירב העובד לשלוש הצעות עבודה, מחוייבת הלשכה לדווח לרשות האוכלוסין וההגירה.


טיפול בתנהגות פוגענית כלפי המטופל הסיעודי

בעת הפרת הוראה 3 יש להגיש תלונה במנהל עובדים זרים Siud@piba.gov.il

על הפרת כל אחת מההוראות לעיל, חלה חובה על הלשכה הפרטית להגיש דו"ח סוציאלי בחתימתכם למנהל עובדים זרים. כמו כן, חלה על הלשכה חובה לפעול על פי נוהל טיפול באלימות כלפי קשיש חסר ישע.

חשוב לזכור, אתם לא לבד בהתמודדות עם המצב.

 • אם אתם מאוימים או חושבים שמישהו בסביבתכם חשוף לאלימות ע"י המטפל או ע"י בן המשפחה.
 • אם אתם מרגישים שינוי בהתנהגות המטופל: נתק עם בני המשפחה, חוסר תפקוד, הפסקת אכילה, שימוש מוגבר באלכוהול בסמים בכדורי הרגעה.
 • אם המטופל בתקופה האחרונה מתלונן על כאבים פסיכוסומטיים (לחץ בחזה, לחץ דם גבוה, כאבי גוף לא ממוקדים.
 • אם אתם נחשפים למטופל אשר מבטא תחושת ייאוש, וביטויים של חרדה ופחד.
דוגמאות אלה הן חלק ממנעד רחב של תגובות שניתן לראות אצל מטופל המרגיש איום. דוגמאות אלה צריכות להדליק נוריות אזהרה בטיפול בסיעודי.
גם אם עולים ספקות ותהיות ואינכם בטוחים כי מה שעינכם רואות הינו בעיה אצל המטופל מומלץ לפנות ולהתייעץ.
לטובת השקט הנפשי והשמירה על ביטחון המטופל דווחו.
 

זכרו! "כשיש ספק אין ספק"

דווחו, שתפו ובדקו האם המטופל מרגיש מאוים בביתו או שחייו אינם יציבים עוד.

מתוך דאגה חברתית עמוקה חוקקה המדינה חוקים שמטרתם להגן על הסיעודי מפני התנהגויות פוגעניות של בני משפחה ואו מטפל אישי ישראלי או זר.
"חוק העונשין פגיעה בחסר ישע 1989", חוק למניעת אלימות במשפחה" ו"חוק כבוד האדם וחירותו".
חוקים אלה קובעים חובת דיווח של כל אדם אשר מזהה חשד לפגיעה בחסר ישע. חובת הדיווח היא למשטרה או לפקידת סעד בלשכת הרווחה.
 

למי מתקשרים במקרה של חשד?

100 – מוקד משטרה.
118 – מוקד מידע וסיוע משרד העבודה והרווחה.
106 – לשכות רווחה ברשויות המקומיות.
8840*– מוקד אזרחים ותיקים (המשרד לשוויון חברתי).
9696*– שירותי יעוץ לאזרח הוותיק ולמשפחתו ביטוח לאומי.

ערוצי סיוע למטופל הסיעודי.

תלונות

על התנהלות שאינה תואמת את נוהל לשכות פרטיות 

על התנהלות עובד זר בענף הסיעודי 

יש להגיש לממונה על לשכות הפרטיות בסיעוד – רשות האוכלוסין וההגירה. 

דואר אלקטרוני: siud@piba.gov.il טלפון: 074-7085023 או 074-7085696

שאלות בסוגיות בדיני עבודה 

ניתן להפנות לממונה על העובדים הזרים במשרד העבודה.
דואר אלקטרוני: ForeignR@labor.gov.il
טלפון ישיר: 074-7696161/235     050-6290758

משרד המשפטים – סיוע משפטי זכויות בזיקנה

דואר אלקטרוני: moked-siyua@justice.gov.il 

קישור לרשימת מחוזות

FAQ