שכר ומרכיביו

תוכן עניינים

אסור לשלם לעובד זר בענף הסיעוד המועסק בישראל פחות משכר מינימום.
החל מאפריל 2024
, שכר המינימום לחודש, עבור משרה מלאה בענף הסיעוד (24/6) הינו 5,880 ₪ ברוטו (שכר יומי 235.2 ₪, 32.31 ₪ לשעה).
מאז אפריל 2023, שכר המינימום לחודש, עבור משרה מלאה בענף הסיעוד (24/6) הינו 5,571.75 ₪ ברוטו (שכר יומי 222.87 ₪, 30.61 ₪ לשעה).
נתוני עבר לשכר מינימום

ניכויים מותרים משכר המינימום:

המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד סכומים המותרים על פי חוק עבור מגורים, הוצאות נלוות למגורים, מחצית עלות בביטוח בריאות והוצאות כלכלה.

מגורים הולמים

כמפורט בחוזר ראש מנהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה (003/2024) ומוצג בטבלה המצורפת.

נלוות למגורים

כמפורט בחוזר ראש מנהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה (003/2024) ומוצג בטבלה המצורפת.

מחצית עלות ביטוח בריאות

ההשתתפות בעלות ביטוח בריאות תהיה עד מחצית מהעלות בפועל, אך לא גבוהה מהסכום המצוין בטבלה – הנמוך מבין השניים

כלכלה

ניכוי עבור כלכלה5 (10% מהשכר), יעשה בהסכמת העובד בלבד.

 • עובד שאינו מסכים לניכוי עבור כלכלה, הניכוי לא יבוצע, אולם יהיה על העובד לרכוש את כל מזונו מכספו, ולא יעשה שימוש במצרכי מזון הנרכשים ע"י המטופל/המעסיק.

השכר ישולם בהפקדה לחשבון הבנק המתנהל על שמו של העובד הזר בלבד ו/או בצ'ק לפקודת העובד למוטב בלבד. מועד תשלום השכר: לא יאוחר מה-9 בחודש עבור החודש הקודם.

שימו לב – הערות לטבלת שכר! 

 • אם ניתנו לעובד במהלך החודש תשלומים שבועיים, בין אם במזומן ובין אם בהעברה לחשבונו של העובד, הם מהווים מקדמה ע"ח השכר, ויופחתו מהשכר המשולם עבור אותו חודש (בתנאי שלא צויין בחוזה שהן ישולמו בנוסף לשכר החודשי)

 • ההשתתפות בעלות ביטוח בריאות תהיה עד מחצית מהעלות בפועל, אך לא גבוהה מהסכום המצוין בטבלה – הנמוך מבין השניים.
 • המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד עד 25% משכר המינימום הכוללים את הסכומים המותרים על פי חוק עבור מגורים, הוצאות נלוות למגורים, מחצית עלות בביטוח בריאות והוצאות כלכלה.

 [1] [2] נלוות למגורים, ביטוח בריאות – קישור לחוזר ראש מנהל 003/2024 
[3] שכר מינימום – קישור למידע מאתר כל זכות 
[4] ניכויים מותרים:מגורים הולמים – קישור למידע מנבו,
     קישור למידע מאתר כל זכות
 [5]הוצאות כלכלה – קישור למידע מאתר נבו

יום מנוחה שבועי

עובד זר בענף הסיעוד, זכאי למנוחה שבועית בת 25 שעות ברצף[6]. היום בו יחול יום המנוחה יסוכם בין הצדדים ויצוין בחוזה (יום המנוחה יכול להקבע לפי דתו של העובד או אחד מהימים שישי או שבת או ראשון).

 • במהלך יום המנוחה השבועי העובד רשאי לשהות, בהתאם לבקשתו, בבית המעסיק או מחוצה לו.
 • עובד שבחר להישאר בבית המעסיק ביום המנוחה השבועי, פטור מעבודה וממחויבות למעסיק ביום זה.

העסקה ביום מנוחה שבועי וגמולו

העסקה ביום המנוחה השבועי תיעשה אך ורק בהסכמת העובד, ורק בתנאי שלמעסיק יש צורך בכך.
הגמול בעבור עבודה ביום מנוחה שבועי[7] (לפי פסיקת בית משפט) עומד על 150% משכר יום עבודה רגיל, בתוספת גמול עבור שעה אחת נוספת (401.26נכון לשכר המינימום החל מ-אפריל 2024).

חגים

 • עובד זכאי ל-9 ימי שבתון בשנה בחגים לפי דתו/ארץ מוצאו או חגי ישראל.
 • עובד זר בסיעוד זכאי להיעדר מהעבודה 9 ימים בשנה בשל חג, מבלי שהיעדרותו תפגע בשכרו.
 • העובד זכאי לבחור כימי חג את חגי דתו/ארץ מוצאו או את חגי ישראל.
 • עובד שנעדר מעבודתו בשל חג, זכאי לתשלום משכורתו הרגילה, כאילו עבד כל החודש באופן מלא, עד למכסה של 9 ימי חג בשנה בתשלום.
 • זכאות לימי חג בתשלום (דמי חג[8]) חלה מתחילת ההעסקה.
 • בעת חתימת החוזה על העובד לציין את שמות תשעת ימי החג שבחר.
  כל שינוי ברשימת החגים שנבחרו בתחילת ההעסקה יעשה רק בהסכמה הדדית בין העובד למטופל
 • העסקה ביום חג תיעשה אך ורק בהסכמת העובד, ורק בתנאי שלמעסיק יש צורך בכך.
 • כאשר החג חופף ליום מנוחה שבועי והעובד הועסק בו – ישולם הגמול על כך פעם אחת בלבד, אין כפל תשלומים.

העסקה ביום חג וגמולו

 • תוספת גמול[9] בעבור העסקה באחד מתשעת ימי החג (בתנאי שלא חל ביום המנוחה השבועי) הינו 150% מהשכר היומי הרגיל = 401.26 ₪

[9]  עבודה ביום חג וגמולו – קישור למידע מאתר כל זכות

דמי נסיעה

 • ככלל, עובד המתגורר בבית מעסיק אינו זכאי לתשלום הוצאות נסיעה. 
 • עובד היוצא ליום מנוחה שבועי זכאי להחזר דמי נסיעה[10] מבית המעסיק וחזרה. 
 • גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסיה או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" עד למקסימום הקבוע בחוק (22.60 ₪).

שעות נוספות (הסבר)

 • בג"צ קבע כי אופן העסקתם המיוחד של עובדים זרים בסיעוד בבית המטופל, אינו מאפשר החלת "חוק שעות עבודה ומנוחה", כיוון שהעובדים מתגוררים במקום עבודתם, וקשה להפריד בין שעות העבודה לשעות המנוחה של העובד, ולנוכח העובדה שאין באפשרות מעסיקים שהם מטופלים סיעודיים לפקח על שעות העבודה של העובדים.
 • על כן, עובד זר המועסק בסיעוד בבית המעסיק, אינו זכאי לגמול עבור שעות נוספות, משרתו משרת אמון 24 שעות ביממה 6 ימים בשבוע[11]
 • חריג לאמור לעיל, אם העובד הזר מועסק מחוץ לבית המעסיק (כשמהטופל מאושפז בבי"ח /מרכז שיקום) וניתן לפקח על שעות עבודתו בפועל, העובד יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות[12].

[11]  משרת העובד הזר – משרת אמון בג"ץ גלוטן
[12]  גמול בעבור שעות נוספות – קישור למידע מאתר כל זכות

תנאי העסקה בעת שהמעסיק מאושפז בבית חולים/מרכז שיקום

בעת אשפוז המטופל בבית חולים או בעת שיקום מחוץ לביתו, העובד זכאי בנוסף לשכרו הרגיל למשרה בת 6 ימים בשבוע, לגמול עבור שעות עבודה שמעבר ל-8 שעות ביום.

חישוב הגמול בעבור שעות נוספות

 • תוספת של 25% משכר מינימום לשעה עבור השעתיים הראשונות (שכר שעה 40.38 ₪), תוספת של 50% משכר מינימום לשעה לכל שעה מעבר לכך (שכר שעה 48.46 ₪).
 • אם העובד סועד את המטופל בבית החולים בשעות לילה, הוא זכאי לתשלום עבור שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-7 שעות.
  לצורך ההגדרה, לפי החוק, עבודת לילה[13] היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00.
 • אם העובד סועד את המטופל המאושפז בבית החולים ביום המנוחה השבועי או חג, מעבר ל-8 שעות (מעבר ל-7 שעות בעבודת לילה) – הוא זכאי לגמול עבור שעות עבודה נוספות בתעריף יום מנוחה/חג: תשלום של 175% משכר שעת עבודה רגילה (56.54 ₪) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ותשלום של 200% משכר שעת עבודה רגילה (65.62 ₪) מהשעה השלישית הנוספת ואילך.
 • עובד הסועד את מעסיקו בעת אשפוז המטופל בבית חולים/מרכז שיקום זכאי לתשלום עבור הוצאת נסיעה[14] מבית המטופל לבית החולים וחזרה, או להסדרת הסעתו לבית החולים וחזרה.
 • יש לדאוג שהעובד יצטייד במזון ומשקה מהבית או לממן את מזונו בזמן השהות בבית החולים. 

[13]  עבודת לילה – קישור למידע מנבו
[14]  תשלום בעבור הוצאות נסיעה בעת אישופז המטופל – קישור למידע מאתר כל זכות