תנאים סוציאליים

תוכן עניינים

דמי הבראה

לאחר השלמת 12 חודשי עבודה ראשונים, העובד זכאי לתשלום דמי הבראה[15]. עלות יום הבראה = 418 ₪ (מיוני 2023). זכאות למספר ימי הבראה עולה בהדרגה בהתאם לותק, כמפורט בטבלה.

החל משנת עבודה שנייה, עובד ששהה בחלק מהשנה בחופשה ללא תשלום, זכאי בעד אותה שנה לחלק יחסי של קצובת ההבראה, לפי החלק היחסי של תקופת העבודה במהלך אותה שנת עבודה.

טבלת דמי הבראה

חופשה שנתית

 • בתום 12 חודשי עבודה רצופים אצל המעסיק (או במהלך החודש ה-12), העובד זכאי לחופשה שנתית[16] בתשלום.

פדיון חופשה שנתית לפני תום תקופת ההעסקה
פסול ומנוגד לחוק חופשה שנתית ותכליתו, ומעסיק שבוחר לעשות זאת מסתכן בתשלום כפול.
אי לכך אין לפדות את ימי החופשה בכסף במהלך ההעסקה
[17]

 • פדיון ימי חופשה שלא נוצלו אפשרי רק בתום ההעסקה, ורק בעבור ימים שנצברו ב-3 שנים אחרונות להעסקה.
 • ב-5 השנים הראשונות צובר העובד 16 ימים רצופים, הכוללים 2 ימי מנוחה שבועיים, ו-14 ימים בתשלום, ועולה בהדרגה בהתאם לוותק כמפורט בטבלה[18]

 • העובד רשאי לנצל יום אחד ממניין ימי החופשה שצבר במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, במועד שיבחר, ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים מראש לפחות.
 • המעסיק חייב לאפשר לעובד יציאה לחופשה שנתית, שמועדיה המדויקים יתואמו בין הצדדים לפחות חודש מראש.
 • המעסיק אינו חייב לאשר לעובד ימי חופשה נוספים לאלה שהעובד צבר (חל"ת).
 • המעסיק אינו רשאי להתנות את יציאת העובד לחופשה הנזקפת לזכות העובד, בכך שהעובד הוא שימצא לעצמו מחליף או ישלם את שכרו של מחליף זה.
 • עובד שמעסיקו מסרב לאפשר לו יציאה לחופשה שנתית רשאי להתפטר בדין מפוטר.
 • העובד רשאי, בהסכמת המעסיק, לקחת רק 7 ימי חופשה ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.
 • עובד זר המבקש לצאת בעת חופשתו לחו"ל, חייב לקבל טרם יציאתו מישראל אשרת כניסה חוזרת ("אינטר-ויזה"), המאפשרת את חזרתו למדינה, בהתאם לנהלים הרלוונטיים של רשות האוכלוסין.

 • דמי החופשה[20] ישולמו לכל המאוחר ביום שבו היו משלמים לעובד את שכרו, אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד (עד ל-9 לחודש עבור חודש קודם).
 • אם העובד יוצא לחופשה של 7 ימים לפחות ודורש להקדים את תשלום דמי החופשה, ישולמו דמי החופשה לכל המאוחר שני ימים לפני תחילת החופשה.
 • העובד רשאי, בהסכמת המעסיק, לנצל רק חלק מימי החופשה שצבר (אך לפחות 7 ימים בשנה) ולצרף את היתרה שלא נוצלה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.
 • אם העובד צבר ימי חופשה בניגוד לחוק (מעבר למה שמותר לצבור) או לא ניצל אותם לצורך חופשה במהלך השנתיים שאחרי השנה עבורה הם ניתנו, הוא עלול לאבד את זכאותו לחופשה בימים אלה.
 • החובה להוציא את העובד לחופשה חלה על המעסיק. אם המעסיק מונע מהעובד לצאת לחופשה ולנצל את ימי החופשה שמגיעים לו, הוא לא יוכל למחוק ימי חופשה אלו ממכסת החופשה הצבורה.

עובד המבקש לצאת לחופשה שנתית לימים רבים יותר ממספר הימים שנצברו לזכותו, יוכל לעשות זאת באישור המעסיק בלבד. לחל"ת ישנן משמעויות לעניין צבירת זכויות שונות התלויות בוותק כמפורט להלן:

תקופת החל"ת אינה מובאת בחשבון לשם קביעת זכויות התלויות בוותק (כגון: דמי הבראה, ימי מחלה או חופשה שנתית).

המשמעות – ימי חל"ת אינם נספרים כוותק בעבודה לשם צבירת ימי מחלה, ימי חופשה שנתית, ימי הבראה ופנסיה. חופשה ללא תשלום שאורכה עד 14 ימים לכל שנת עבודה אינה פוגעת בוותק של העובד לצורך חישוב פיצויי פיטורים.

בחופשה בת למעלה מ-14 ימים, הימים שמעבר ל-14 הימים הראשונים לא יחושבו כוותק במקום העבודה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

[15] דמי הבראה – קישור למידע באתר כל זכות
[16] חופשה שנתית – קישור למידע באתר כל זכות
                                קישור לחוק חופשה שנתית בנבו
[17]  הנחייה רשות האוכלוסין וההגירה בעניין איסור פדיון ימי חופשה בסיום שנת העסקה
                                                               נוסח באנגלית              נוסח ברוסית

[18]  חישוב ימי חופשה שנתית – קישור למידע באתר כל זכות
[19]  מועד תשלום חופשה שנתית – קישור מאתר נבו
[20]  דמי חופשה – קישור לאתר כל זכות
[21]  צבירת חופשה – קישור מאתר נבו
[22]  חופשה ללא תשלום – קישור למידע מאתר כל זכות

עובד שנעדר מעבודתו בשל מחלה,[24] חייב להציג למעסיקו אישור מחלה מרופא קופ"ח, המעיד על כך.

 • עובד מתחיל לצבור ימי מחלה מיד עם תחילת עבודתו: יום וחצי לכל חודש עבודה (18 בשנה) עד למקסימום של 90 ימים בסה"כ. ימי חופשה ללא תשלום לא יובאו בחשבון לצורך צבירת ימי מחלה.
 • אופן תשלום דמי מחלה – בעבור יום מחלה ראשון העובד אינו זכאי לשכר, בעבור הימים השני והשלישי זכאי העובד לשכר בגובה 50% מהשכר היומי הרגיל, החל מהיום הרביעי ואילך זכאי ל 100% מהשכר היומי, עד למקסימום הימים שצבר.

דוגמא: עובד הגיש אישור מחלה ל-5 ימים (שייגרעו ממניין ימי המחלה שצבר) יקבל תשלום בעבור 3 ימים בלבד. היה ואחד מימי המחלה נופל על יום מנוחה שבועי, אין לשלם בעבור יום זה.

 • בסיום העסקה אין פדיון ימי מחלה שלא נוצלו.

[23] מחלה – מידע מאתר כל זכות
[24] חוק דמי מחלה – מידע מאתר נבו

סיום העסקה

 • עובד זר בענף הסיעוד, המבקש לעזוב את המעסיק הסיעודי, חייב להגיש את התפטרותו בכתב ולכלול במכתב זה הודעה מוקדמת. על העובד להעביר עותקים ללשכה הפרטית (התאגיד) בה הוא רשום, וכן למעסיק או לנציגו של המעסיק או לבן משפחה (אם הסיעודי אינו יכול לטפל בענייניו כמעסיק, בשל ליקוי גופני או שכלי).
 • עקב הצרכים המיוחדים של מעסיקיהם הקשישים ובעלי המוגבלויות, מטפלים זרים אינם מורשים לעזוב את מעסיקיהם לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת, למעט בנסיבות מיוחדות, בהן אין זה סביר לדרוש את המשך עבודתו של המטפל.
 • נטישה של אדם חסר ישע או מוגבל ללא הודעה מוקדמת ו/או בנסיבות בהן עזרה חלופית אינה זמינה, מהווה עבירה פלילית ועשויה להוביל להעמדה לדין, לאובדן רישיון העבודה ולגירוש.

המעסיק יהיה זכאי לפיצוי בגובה השכר שהיה העובד מקבל במהלך ימי ההודעה המוקדמת, אילו עבד באותם ימים.

 • עובד רשאי (אך לא ניתן לחייבו לכך) לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, על חשבון ימי החופשה הצבורים, אך ורק בהסכמת המעסיק, אם תקופת ההודעה המוקדמת של העובד עולה על 14 יום (לא ניתן לנצל כימי חופשה שנתית 14 ימים לפחות מתוך תקופת ההודעה המוקדמת).
 • המעסיק רשאי לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, בין אם מדובר בפיטורים ובין אם בהתפטרות, ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא ללא תנאים סוציאליים ("חלף הודעה מוקדמת").
 • אם העובד הוא שמבקש מהמעסיק לוותר על תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר להפסיק את יחסי העבודה מיד), אזי המעסיק אינו מחויב לשלם לעובד "חלף הודעה מוקדמת".
 • פרק זמן להודעה מוקדמת שהעובד חייב לתת לפני התפטרות תלויה בתקופת ההעסקה[26]:

הודעה מוקדמת לפיטורי עובד זר בסיעוד

מעסיק המבקש לפטר עובד זר בסיעוד, מחויב לקיים לו שימוע, בו יוצגו בפני העובד הנימוקים המלאים לפיטורין, ותינתן לעובד הזדמנות להשמיע טיעונים בעד המשך העסקתו[27].

 • מעסיק המפטר את העובד חייב במתן הודעה מוקדמת ואינו יכול להפסיק את העסקתו מיידית, אלא לאחר שתחלוף תקופת ההודעה המוקדמת.
 • תקופת ההודעה המוקדמת נקבעת בהתאם לוותק שהעובד צבר במקום העבודה:
  ♦ עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה
    זכאי ליום הודעה מוקדמת בגין כל אחד מששת חודשי העבודה הראשונים,
    ויומיים וחצי(2.5) בגין כל חודש נוסף, עד למקסימום של 3 שבועות.
  ♦ עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת או יותר – זכאי להודעה מוקדמת של חודש ימים.
 • המעסיק רשאי לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא ללא תנאים סוציאליים ("חלף הודעה מוקדמת").
 • במיקרה של העברת המטופל לבית אבות או מות המטופל, העובד נחשב כמפוטר הזכאי לכל הזכויות הנובעות מפיטורים, אך עבודתו מופסקת מיידת, ובניגוד לפיטורים רגילים, לא ניתנת לו שהות של מספר ימים שבהם הוא יכול לעבוד בשכר (תקופת הודעה מוקדמת).

בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד שפוטר לאלתר במקרה של מות המטופל, זכאי לשכר עבור מספר ימים הקבועים בחוק (בהתאם למשך העסקתו) כתחליף לתקופת הודעה מוקדמת. המעסיק מחויב לספק לעובד מגורים למשך 7 ימי מסיום מועד ההודעה המוקדמת.

חשוב לדעת!

סוגיית תשלום הודעה מוקדמת, כאשר הסיעודי נפטר, והעובד החל לעבוד במקום עבודה חדש לאחר פיטוריו שנויה במחלוקת:

פסקי הדין של בתי הדין האזוריים לעבודה פסקו באופן לא אחיד בסוגיה זו (בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי בחיפה נשללה הזכאות מעובדת שהחלה לעבוד אצל משפחה אחרת, אולם בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע פסק כי גם אם מצאה התובעת עבודה חלופית בכוחות עצמה, אין בכך לשלול את זכאותה לקבלת תמורת הודעה מוקדמת).

מכיוון שבית הדין הארצי טרם דן בסוגיה זו, אין עדיין הלכה מחייבת לגביה.

[25] זכויות עובד זר שהתפטר – מידע מאתר כל זכות
[26] נוהל מתן הודעה מראש לפני התפטרו
[27] זכויות עובד זר שפוטר – קישור למידע מאתר כל זכות

גמל (פנסיה) ופיצויים לעובד המתפטר

 • החל מהחודש השביעי להעסקה העובד זכאי לגמל ופיצויים.
 • חלקו של המעסיק הינו 12.5% (6.5% לרכיב תגמולים ו-6% לרכיב פיצויים).
 • עובד שהחל את העסקתו אצל מטופל, כאשר כבר קיים הסדר פנסיוני על שמו, זכאי להפרשות פנסיוניות החל מהיום הראשון לעבודתו.
 • אם העובד שהה בחופשה ללא תשלום – ימים אלה לא יחשבו כוותק לצורך חישוב הפנסיה.
 • גובה רכיב התגמולים (6.5%) אינו משתנה בין עובד שפוטר לעובד שהתפטר.
 • המעסיק /בני משפחתו יפקידו את חלקם לחשבון הבנק של העובד בסיום ההעסקה.
 • עובד שמקבל חלק משכרו באמצעות חברת סיעוד והתחיל לעבוד לפני סוף אוקטובר 2016, זכאי לפנסיה מחברת הסיעוד על חלקה בהפרשות לגמל ולפיצויים עד 30.10.2016, בעת סיום העסקתו בחברה, ובתנאי שעבד יותר מ-6 חודשים[28].
 • מתאריך 1.11.2016 חברות הסיעוד מחויבות להעביר את חלקן בפיצויים ובגמל לחשבון פיקדון בבנק מזרחי, והעובד יקבל את הסכומים שיצברו לזכותו בסניף נמל התעופה בן גוריון, כאשר יצא מישראל לצמיתות.

[28] פיצויים וגמל לעובד המתפטר – קישור למידע מאתר כל זכות

פיצויי פיטורים

 • לאחר השלמת שנת עבודה, העובד זכאי לפיצויים, אם פוטר או שהפסיק עבודתו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים[29],
  כגון: פטירת המעסיק; מעבר המעסיק לבית אבות; אי חידוש האשרה; הרעה מוחשית בתנאי העבודה; אי-תשלום שכר או אי-מתן זכויות סוציאליות, הרעה במצב בריאותי של העובד או בני משפחתו מדרגה ראשונה; טיפול בתינוק לאחר לידה ועוד.
 • גובה התשלום – 8.33% , דהיינו שכר חודשי ברוטו כפול מספר שנות עבודה.
 • אם העובד שהה בחופשה ללא תשלום למעלה מ-14 ימים בשנת עבודה אחת, הימים שמעבר ל-14 הימים הראשונים לא יחושבו כוותק לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
 • מועד תשלום: עם הפסקת יחסי העבודה.
 • מצב בריאותי של העובד או בני משפחתו מדרגה ראשונה; טיפול בתינוק לאחר לידה ועוד.
 • גובה התשלום – 8.33% , דהיינו שכר חודשי ברוטו כפול מספר שנות עבודה.
 • אם העובד שהה בחופשה ללא תשלום למעלה מ-14 ימים בשנת עבודה אחת, הימים שמעבר ל-14 הימים הראשונים לא יחושבו כוותק לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
 • מועד תשלום: עם הפסקת יחסי העבודה.
 • המעסיק /בני משפחתו ישלמו את חלקם לחשבון הבנק של העובד בסיום ההעסקה.
 • עובד המקבל חלק משכרו באמצעות חברת סיעוד, זכאי לפיצויי פיטורים מהחברה, על חלקה בשכרו עד 30.10.2016, כאשר מסיים את עבודתו בה, אם עבד יותר מ-6 חודשים.
 • מתאריך 1.11.2016 חברות הסיעוד מעבירות את חלקן בפיצויים ובגמל לקרן הפיקדון, והעובד יקבל כספים אלה בסניף בנק מזרחי בנמל התעופה בן גוריון, כאשר יצא מישראל לצמיתות, בניכוי עמלות בנקאיות וניכוי מס בשיעור 15%.
 • העובד יקבל את הסכום בדולר ארה"ב/יורו לאחר מעבר בביקורת הגבולות (על העובד או מעסיקו להגיש בקשה לכך ברשות האוכלוסין, לפחות 10 ימי עבודה לפני היציאה) או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד בחו"ל, בתוך 30 ימי עבודה מהגשת הבקשה.
 • אם העובד לא יצא מישראל בתום תקופת שהייתו החוקית במדינה, ינוכו מהפיקדון סכומים על ידי רשות האוכלוסין עבור כל חודש של שהיית יתר בניגוד לחוק בישראל, ולאחר 6 חודשי שהיית יתר בלתי חוקית העובד יאבד את מלוא הסכום.

[29] פיצויים לעובד המפוטר – קישור למידע מאתר כל זכות